• ضد سرفه
• ادرار آور
• کاهش دهنده قند خون
• ملین و مسهل