• تونر مناسب پوست
• آرام بخش آعصاب
• رفع مشکلات دستگاه گوارش
• تقویت کننده خواب