• تسکین آلرژی
• کمک به هضم غذا
• بهبود زخم های پوستی
• درمان گاستریت