• توقف سرفه
• تقویت سیستم ایمنی
• آنتی اکسیدان قدرتمند
• درمان آفت و بوی بد دهان